دسته بندی آرشیو: مقاهیم پایه الکترونیک

آشنایی با مفاهیم پایه الکترونیک

نوشته شده توسط :arezuysf

تعریف جریان الکتریکی: حرکت الکترونها در مدت زمان خاص را در یک مدار الکتریکی شدت جریان الکتریکی میگویند و با حرف I نمایش میدهند واحد آن آمپر (A) میباشد برای اندازگیری آمپر از آمپر متر استفاده میکنند. که در مدار به صورت سری قرار میگیرد. شدت جریان : مقدار بار جابجا شده در واحد زمان را گویند…

طراحی و پیاده سازی : آژانس خلاقیت سایتینجا آژانس خلاقیت سایتینجا